Statut

 

Celami Fundacji są

 • niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
 • wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,
 • niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • działalność charytatywna,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • pomoc społeczna,
 • wspieranie nauki, oświaty i wychowania, w szczególności nauki i edukacji w zakresie medycyny i ochrony zdrowia,
 • działania na rzecz poprawy dostępności oraz standardów leczenia, w szczególności w zakresie chorób nowotworowych,
 • zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania podejmowane na rzecz osób, placówek, ośrodków i instytucji wskazanych w § 7 niniejszego Statutu

 • organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego,
 • wyposażanie poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny,
 • organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych,
 • zakup leków i środków medycznych,
 • zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego,
 • pomoc finansową i rzeczową,
 • organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
 • organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
 • fundowanie stypendiów,
 • finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia lub placówek pomocy społecznej,
 • przekazywanie darowizn dla placówek oświatowych i wychowawczych oraz funduszy stypendialnych,
 • organizowanie pomocy, w szczególności finansowej i rzeczowej dla domów dziecka oraz systemu opieki zastępczej,
 • przekazywanie środków osobom i instytucjom zajmującym się wspieraniem osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy,
 • wspieranie ustawicznego leczenia lekarzy, pielęgniarek, psychologów, terapeutów, rehabilitantów oraz innego personelu medycznego, w celu zapewnienia profesjonalnej opieki medycznej na najwyższym poziomie, w szczególności wdrażania nowych rozwiązań w zakresie leczenia chorób oraz rehabilitacji,
 • wspieranie zakładów opieki zdrowotnej w zakresie wdrażania nowych technologii diagnostycznych i terapeutycznych niezbędnych dla poprawy wyników leczenia,
 • wspieranie badań naukowych w dziedzinie medycyny, w szczególności w zakresie onkologii,
 • wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy medycznej, sposobów leczenia i rehabilitacji, w szczególności w zakresie onkologii,
 • organizowanie lub wspieranie akcji mających na celu ochronę zwierząt, humanitarnego traktowania zwierząt, zapewniania im godziwych warunków bytowych, kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt,
 • kreowanie i wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska,
 • organizowanie i wspieranie edukacji społeczeństwa w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska,
 • wspieranie finansowo i organizacyjnie działalności schronisk, w szczególności poprzez prowadzenie zbiórek żywności oraz innych niezbędnych przedmiotów,
 • kreowanie i wspieranie kampanii informacyjnych w zakresie ochrony praw zwierząt.