Statut

 

Cele statutowe

  • Niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
  • Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych.
  • Niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
  • Niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
  • Działalność charytatywna.
  • Ochrona i promocja zdrowia.
  • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
  • Pomoc społeczna.
  • Wspieranie nauki, oświaty i wychowania, w szczególności nauki i edukacji w zakresie medycyny i ochrony zdrowia.
  • Działania na rzecz poprawy dostępności oraz standardów leczenia, w szczególności w zakresie chorób nowotworowych.